ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติและความเป็นมา
 
ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านธำมรงค์ รองประชาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๒
ต.ธำมรงค์  อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๖๐ 
ประวัติ  โรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯ   เดิมอาศัยศาลาวัด    ชื่อโรงเรียนประชาบาล   ตำบลเกาะขี้เหล็ก
(วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)   นายชง   มุสิกะพงษ์  กรรมการอำเภอเมือกำแพงเพชร   พร้อมด้วยหมื่นหลวงเพียรกิจ    มาเป็นผู้กระทำการเปิดพิธีการ  เมื่อวันที่    ๒   พฤษภาคม  ๒๔๗๒   โดยมีนายบุญรอด  แปลกศักดิ์  เป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้มีครูคนเดียว   หยุดเรียนวันโกนกับวันพระ  ต่อมาเมื่อวันที่  ๖   มิถุนายน   ๒๔๘๐       นายชั้ว  ตามไทย  ผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ขอเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น  ๑  หลัง   มีขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว  ๑๙  เมตร  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นชื่อ “โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม”   มีภารโรง  ๑  คน เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๐๗  อาคารเรียนหลังนี้ได้ถูกลมพายุพัดพังต้องอาศัยเรียนที่วัดอีก   นายพัลลภ   พรหมรักษา   ได้ของบประมาณ  เพื่อทำก่อสร้างตัวอาคารเรียนหลังใหม่  และย้ายสถานที่ก่อสร้างใหม่  ไปทำการก่อสร้างตัวอาคารอยู่ในเนื้อที่ของนายรอง   กิจจา  ซึ่งมีที่ดินอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่  ๒  และที่ดินมีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ                   จด        ที่ดินของ  นายเทียน  วัดแพง
          ทิศใต้                       จด        ที่ดินของ  นางลำพึง    มากเมือง
          ทิศตะวันออก              จด        ที่ดินของ  นายลี่  กิจจา
          ทิศตะวันตก                จด        ที่ดินของ  นางเครือวัลย์  อิ่มคำมาก
          รวมเป็นเนื้อที่ดินของนายรอง    กิจจา  ทั้งสิ้น  ๔  ไร่  ๓  งาน  ๔๕  ตารางวา  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่อีก   เป็นโรงเรียนบ้านธำมรงค์ ( รองประชาสงค์เคราะห์ ) เมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๐๙  อาคารเรียนหลังนี้มีห้องเรียนทั้งสิ้น  ๕  ห้องเรียน

การเปลี่ยนแปลง
 
          เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒   นายทอด   ปัจจุบัน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  กับ  นายลี่   กิจจา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  และนายเพชร  ศรีสุข  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  ได้ร่วมมือกันซื้อที่ดินจากนายโปรด  ศรีสุข  ซึ่งมีเนื้อที่ดินเขตติดต่อกับโรงเรียนเพิ่มอีก  ซึ่งเป็นจำนวนเนื้อที่ดินที่ซื้อเพิ่มเป็นจำนวน  ๓  ไร่ 
๑  งาน    ๔  ตารางวา  ซึ่งรวมกับเนื้อที่ดินเก่าแล้วเป็นเนื้อที่ดินทั้งสิ้น ๗  ไร่ ๑ งาน ๑๙  ตารางวา
          นายเฉลิม  ปัจจุบัน  ครูใหญ่ได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านทำรั้วไม้จนรอบขอบชิด กับทั้งได้สร้างอาคารต่อเติมเพิ่มจากของเก่า  ๕  ห้องเรียน  อีก ๓  ห้องเรียน จึงมีห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  ๘  ห้องเรียน   
และได้ขอเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ได้อีก  ๑  หลังมีห้องเรียนทั้งสิ้น  ๔  ห้องเรียน 
ตามแบบแปลน ป.  ๑ ข  จนเป็นที่เรียบร้อย
          ต่อมาเมื่อวันที่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๓๐   นายกวี   เชิญขวัญ  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ได้ทำการปรับปรุง  โดยจัดให้มีห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสื่อการสอนและห้องพัสดุ 
ห้องจริยศึกษา  ห้องดนตรีนาฏศิลป์  จัดให้มีแปลงเกษตร
          ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๒  คณะครู   ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการศึกษา  และประชาชนได้ร่วมกันซื้อที่ดิน  ซึ่งติดต่อกับที่ดินของโรงเรียน  ด้านหลังอาคารโรงเรียน  จำนวน  ๓  ไร่   มอบให้กับโรงเรียน  พร้อมทั้งได้ปรับพื้นที่ให้เรียบ  เพื่อทำสนามโรงเรียนต่อไป  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๖,๒๐๐ บาท 
(  สี่หมื่นหกพันสองร้อยบาท )  ดังนั้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  โรงเรียนจึงมีที่ดินทั้งหมดรวม  ๑๑  ไร่  ๒  งาน  
๖๔  ตารางวาและมีข้าราชการครูทำการสอนประจำปี  ๒๕๓๒  จำนวน  ๑๒  คน  ภารโรง  ๑  คน
          ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๓๓  ได้สร้างป้ายชื่อโรงเรียน  ยาว  ๑๐  เมตร  สูง  ๓  เมตร 
โดยใช้อิฐฉาบปูนและตัวหนังสือใช้ปูนซีเมนต์ทำเสร็จเรียบร้อยเป็นเงิน ๘,๐๐๐  บาท  (  แปดพันบาทถ้วน  )
ในปีการศึกษา  ๒๕๔๔  ได้รวมโรงเรียนบ้านใหม่และโรงเรียนบ้านสระแก้วเป็นโรงเรียนสาขาธำมรงค์ฯ     
ในปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านใหม่   และในปีการศึกษา  ๒๕๔๖   ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านสระแก้วให้มาเรียนที่โรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯ  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  ๑  จนถึงชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  ๓   มีครูประจำการ ๑๕  คน  นักการภารโรงอัตราจ้าง ๑ คนคือ นายดิเรก 
เขียวเกษม
          ในปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ได้ยุบโรงเรียนบ้านบ้านใหม่มาเรียนที่โรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯ
ในปีการศึกษา  ๒๕๔๖  ได้ยุบโรงเรียนบ้านสระแก้วมาเรียนที่โรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯ
ปัจจุบัน  มีนายวีระพงศ์  คำกมล   เป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯ         

   สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านธำมรงค์ รองประชาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒
ต.ธำมรงค์  อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๖๐ ตั้งขึ้นเมื่อ  ๒  พฤษภาคม  ๒๔๗๒   
 มีเนื้อที่ ๑๒  ไร่ ๒ งาน  ๖๔ ตารางวา    เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีนักเรียนรวม ทั้งหมด ๒๓๘ คน  มีข้าราชการครูทั้งหมด ๑๕ คน ปัจจุบัน  มีนายนิพันธ์  ยอดสุวรรณ เป็นผู้บริหาร  โรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯมี ภารโรงอัตราจ้าง  ๑  คน รวมบุคลากร  ๑๖  คน  อาคารเรียน ๓  หลัง  ห้องเรียน  ๑๑ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ๕  ห้อง  รวมทั้งสิ้น ๑๖   ห้อง
          หมู่บ้านในเขตบริการ ๕  หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่ ๑ ,๒,๓,๔,๕ ต.ธำมรงค์ เป็นชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   รับจ้าง  ตามลำดับ และมีฐานะค่อนข้างยากจน  ทำให้ขาด เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย   การคมนาคมส่วนใหญ่สะดวก