วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 
          โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)   มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยและมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 

ปรัชญา

 
ปัญญา นรานํ รตนํ :  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐ