พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.         โรงเรียนพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.         โรงเรียนและชุมชนจะส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณี
3.         โรงเรียนและวัดจะร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย
4.         โรงเรียน  องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์  ชมรมศิษย์เก่า  จะร่วมมือในการจัดหาและพัฒนา  แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  ห้องสมุด  เอกสาร  สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  ให้เหมาะสมเพียงพอในการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

1.         ชุมชนเกิดความศรัทธา  และเชื่อมันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่ามีคุณภาพ
2.         ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่น  และรักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม  อันดีงามสืบต่อไป
3.         ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนที่  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีระเบียบวินัย
4.         บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิ