เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ม่วงแดง  เปล่งแสง   อันแรงกล้า
สร้างศรัทธา  ใฝ่เรียน  เพียรศึกษา
สร้างความรู้   ชูคุณธรรม  นำประชา
พัฒนาการ  ศึกษา   ให้ก้าวไกล
ธำมรงค์แห่งนี้มีความรู้…..
ร่วมเชิดชู สถาบัน  และศาสนา
กีฬาดี  เรียนเด่น  เห็นงามตา
มารยาท นั้นหนา  พางดงาม....
เราจะฝ่าฝัน   เราจะบากบัน  เราจะผลักดัน 
เพื่อสถาบัน ธำมรงค์คงสดใส
ดั่งศักดิ์ศรี น้องพี่ระบือไกล
สู่สายใยความดี ศรีธำมรงค์
ธำมรงค์ คือ วงแหวน คล้องกลางใจ
คือ สายใย แห่งความรัก สมัครสมาน
สถาบัน  สร้างสรรค์   อุดมการณ์  
สมัครสมาน  ร่วมสร้างตำนาน ศิษย์ธำมรงค์.....
เราจะฝ่าฝัน   เราจะบากบัน  เราจะผลักดัน 
เพื่อสถาบัน ธำมรงค์คงสดใส 
ดั่งศักดิ์ศรี น้องพี่ระบือไกล 
สู่สายใยความดี ศรีธำมรงค์
ธำมรงค์ คือ วงแหวน คล้องกลางใจ
คือ สายใย แห่งความรัก สมัครสมาน
สถาบัน  สร้างสรรค์   อุดมการณ์  
สมัครสมาน  ร่วมสร้างตำนาน ศิษย์ธำมรงค์....