ปฐมวัย

นางวาสนา เกิดสุข
ครู คศ.3

นางสาวแสงทิพย์ ปัจจุบัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1