กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์
ครู คศ.2

นายสุเทพ อินทร์ประสิทธิ์
ครู คศ.2