กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประกิต บูชาบุญ
ครู คศ.2

นางสาวนนธิชา สุขมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิตลดา แม่งมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1