กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระศักดิ์ จันทรานุสรณ์
ครู คศ.2