กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายดิลก คร่ำเครือ
ครู คศ.2

นายอัมพร หาญลำยวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1