คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ศรีสุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสละ ศรีเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอานนท์ ปญญาคโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางแสนรัก เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจวง นุสนธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนะ เสือดำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริพงศ์ โชติกเจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ 2
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0639650805
อีเมล์ : golfbynipaun@gmail.com