คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฐิติพันธ์ เรียบดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย เอนกพงศ์ บุญรอด
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลัช สำเร็จ
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษษปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนโชติ พันธ์ศรี
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรพีภัทร แก้วดี
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภาพร โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติ ศรสุวรรณ
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรพีภัทร สิงห์การะ
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2